Kossics József Kétnyelvű Ált. Isk. / DO© Joľefa Koąiča
Kossics József Kétnyelvű Ált. Isk. / DO© Joľefa Koąiča
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Pontos idő
 
Naptár
2018. November
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2007-12-15
 
Házirend 1. rész

 

A házirend célja és feladata

 

1.      A házirendben megállapítjuk a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

2.   A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

 

Az iskola nemzetiségi jellege és a nevelés irányultsága

 1. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola azoknak a tanulóknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális környezetre, korszerű tudással kívánnak rendelkezni és igénylik személyiségük folyamatos fejlesztését. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait! Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratatlan szabályaihoz és normáihoz.
 2. Kiemelt feladatunknak tekintjük a nemzeti, valamint a szlovén nemzetiségi hagyományok tudatosítását és ápolását, továbbá tanulóinkban a nemzeti azonosságtudat fejlesztését, illetve az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igény kialakítását.
 3. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit és nemzetiségi jellegét.

A házirend hatálya

 

1.      A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

2.   A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

3.      A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

 

A házirend nyilvánossága

 

1.      A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

2.      A házirend egy-egy példánya megtekinthető:

·       az iskola bejáratánál, a folyóson,

·       az iskola könyvtárában,

·       az igazgatóhelyettesi irodában;

·       az iskola nevelői szobájában,

·       a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,

·       az osztálytermekben.

3.      A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása esetén a szülőnek át kell adni.

4.      Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat és a szülőket.

5.      A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal és a szülőkkel.

6.      A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

1.   A tanuló kötelessége, hogy

·       óvja saját és társai testi épségét, egészségét;

·       elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

·       betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

·       azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. tüzet) vagy balesetet észlel;

·       azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének  ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;

·       megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

·       rendkívüli esemény (pl. tűz vagy egyéb veszélyhelyzet) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

2.   A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése, óvása, a balesetek elkerülése érdekében minden tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnökök, továbbá a testnevelést, kémiát, fizikát oktató szaktanárok a tanév első óráján ismertetik az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét azok betartására. A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelően.

3.   A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:

A tanuló a tornahelyiségben és az udvaron

·        csak pedagógus felügyelete mellett sportolhat;

·       a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;

·       a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.

 1. Az egészségügyi felügyeletet és ellátást iskolánkban az iskolaorvos és a védőnő biztosítja. Elvégzik a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatait, alkalmassági vizsgálatokat, közegészségügyi és járványügyi feladatokat, környezet-egészségügyi feladatokat, védőoltásokat. Egészségügyi és mentálhigiénés foglalkozásokat tartanak. Ha szükséges, a szülőket írásban tájékoztatják a szűrővizsgálatokról, védőoltásokról.
 2. Az iskola teljes területén tilos a dohányzás!
 3. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt az osztályfőnöknek vagy az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárral való iskolába járás közlekedésbiztonsági felelőssége a szülőt terheli.

 

 

A tanulók közösségei

Az osztályközösség

1.   Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.

2.   Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére a 3. osztálytól kezdődően egy fő képviselőt választanak a Diákönkormányzat vezetőségébe, azaz a Diáktanácsba.

A diákkörök

1.      Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.

2.      A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével, a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv függvényében a Nevelőtestület dönt.

3.      A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.

4.      Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

5.      A szakkörökre, diákkörökre az érdeklődésnek megfelelően, önkéntesen (a szülő hozzájárulásával) jelentkezhetnek a tanulók. A jelentkezés egy tanév időtartamra szól, a jelentkezés után az aktív részvétel kötelező. A szakkörök október 1-től május 31-ig működnek.

 

A Diákönkormányzat

 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik.
 2. A Diákönkormányzat tevékenységét a 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség, azaz a Diáktanács irányítja. A választás rendjét a Diákönkormányzat működési szabályzata határozza meg.
 3. A Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

4.      A Diákönkormányzat képviseletét a Diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A Diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a Diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie a Diáktanács véleményét.

5.      A Diáktanács dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és programjáról.

 

Az iskolai tanulói közgyűlés

 1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai tanulói közgyűlést kell összehívni.
 2. A tanulói közgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
 3. A közgyűlésen a Diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a Diákönkormányzat diákvezetője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

 

A tanulók, illetve a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

 1.  A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programjáról, SzMSz-éről és házirendjéről tájékoztatást – munkaidőben – az iskola vezetőitől lehet kérni.
 2. A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.
 3. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.
 4. A tanulókat az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról

·         az iskola igazgatója a közgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, illetve alkalomszerűen, az aktualitást figyelembe véve tájékoztatja,

·         az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.

 1. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.
 2. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a Diákönkormányzathoz vagy a Szülői Munkaközösséghez fordulhatnak.     
 3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a Szülői Munkaközösséggel.
 4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról

·         az iskola igazgatója az összevont szülői értekezleten, illetve a Szülői Munkaközösség ülésén,

·         az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

       9. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:

·         szóban: a szülői értekezleteken, a nevelők fogadó óráin,

·         írásban: a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az 1-2. évfolyamon a szöveges értékelő füzetben

    10. A szülői értekezletek és a fogadó órák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.

    11. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola

          igazgatóságával, nevelőivel vagy a Szülői Munkaközösséggel. 

 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG