Kossics József Kétnyelvű Ált. Isk. / DO© Joľefa Koąiča
Kossics József Kétnyelvű Ált. Isk. / DO© Joľefa Koąiča
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Pontos idő
 
Naptár
2017. December
HKSCPSV
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2007-12-15
 
Házirend 3. rész

 

·        Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

 

·        Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

 

·        Kirándulások

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a rájuk eső felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

·        Múzeumi, kiállítási  és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

·        Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

·        Iskolai könyvtár

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon nyitvatartási időben látogatható iskolai könyvtár segíti.

 

·        Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

 

·        Hit- és vallásoktatás

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyház – az iskola nevelő- és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

 

2.   A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői külön órabeosztás alapján szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

3.   A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a jelentkezés azonban egy egész tanévre szól.

4.   A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

5.   A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

6.   Az iskolai könyvtár előzetesen megállapított nyitvatartási időben látogatható, a könyvtárba beiratkozott tanulók és felnőttek részére. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

 

A napközi otthonra vonatkozó szabályok

 

1.   A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik.

2.   A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

3.   Az iskola a napközi otthonba minden felügyeletre szoruló tanulót felvesz.

4.   A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután 15:15. óráig tartanak. A napközis tanóra ideje: 13:30 – 15:00.

5.   A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

6.  A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján  

     távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az 

     igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.

 

A tanulók jutalmazása

1.  Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt

     ér el, aktív közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének

           megőrzéséhez, jutalomban részesül.

     A jutalmazás formái:

·        szaktanári dicséret,

·        napközis nevelői dicséret,

·        osztályfőnöki dicséret,

·        igazgatói dicséret,

·        nevelőtestületi dicséret.

2. Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt ér el oklevelet és jutalmat kap, melyet a  

    tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.

3. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

 

1.   Azt a tanulót, aki

·        tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

·        vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,

·        vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.

2.  Az iskolai büntetések formái:

·        szaktanári figyelmeztetés,

·        napközis nevelői figyelmeztetés,

·        osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, megrovás,

·        igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás,

·        tantestületi figyelmeztetés, intő, megrovás.

3.   Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

      4.  A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

           előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola 

           igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.

     5.   A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

     6.   A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre

           kötelezhető.

     7.  Szorgalmi időben a tanulók 21.00 óra után nyilvános helyen, csak szülői felügyelettel 

         tartózkodhatnak.

 

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 

1.      A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges, osztályfőnök, szaktanár által előírt eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak saját felelősségre hozhatnak magukkal, melyekért az iskola nem tud felelősséget vállalni. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek eltenni, ha az zavaró körülményt jelent. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. 

2.    Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, mp3 lejátszót stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába – szükséges esetben – csak a szülő engedélyével hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók leadhatják megőrzésre az igazgatóhelyettesi irodában.

3.      Amennyiben a tanuló engedély nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot és ez a tanulást zavarja, a tanuló köteles a tárgyat leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély nélkül hozott, a tanítást zavaró iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.

 

 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1.      A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

2.      Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a Diákönkormányzat egyetértését és a Szülői Munkaközösség véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.

3.      A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával lép hatályba.

4.      Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a Nevelőtestület, a Diáktanács vagy a Szülői Munkaközösség iskolai vezetősége.

5.      A házirend módosítását az 1-5. pontban leírt módon kell végrehajtani.

 

 

 

 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints