Kossics József Kétnyelvű Ált. Isk. / DO© Joľefa Koąiča
Kossics József Kétnyelvű Ált. Isk. / DO© Joľefa Koąiča
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Pontos idő
 
Naptár
2018. November
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2007-12-15
 
Házirend 2. rész

 

Az iskola működési rendje

1.      Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 8:00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

2.      Az iskolába a tanulóknak reggel 8:00 órára kell megérkezni.

3.      Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1. óra:            8:10 –   8:55

2. óra:            9:05 –   9:50

 3. óra:          10:00 – 10:45

 4. óra:          11:00 – 11:45

5. óra:          11:55 – 12:40

6. óra :         12:45 – 13:30

4.   A reggeli és az óraközi szünetekben mindig az ügyeletes nevelő és az ügyeletes tanulók útmutatásait követik a tanulók.

5.   A harmadik óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve az önkormányzati konyhán étkezhetnek.

6.   A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

7.   Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolavezetés irodáiban történik 8:00 és 16:00 óra között.

8.   Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.

9.  A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő engedélyével és felelősségére használhatják.

10.  Az iskolai foglalkozások alatt a tanulók nem rághatnak rágógumit.

 1. Az ellenőrző könyv, illetve tájékoztató füzet háromszori otthonhagyása osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. Tantárgyi otthonhagyás esetén 3, illetve 5 alkalom után – az óraszámok függvényében – szaktanári figyelmeztetés jár. A házi feladatok sorozatos – 3 illetve 5 esetén – elmulasztásáért az adott szaktárgyból elégtelen osztályzat jár.
 2. A bejáró tanulók az iskolai foglalkozások befejezése után a legközelebbi autóbusszal hazamennek, a helybeliek pedig a tanítás után azonnal.
 3. Félévente két alkalommal felmentést kérhetnek tanulóink szóbeli felelés alól. Dolgozat- és témazáró írásra ez nem vonatkozik.
 4. Csak igazgatói engedéllyel lehetnek tanulóink iskolán kívüli sportkörök, kulturális csoportok tagjai. Minden tanév október 1-jéig a szülők írásban jelzik gyermekük rendszeres iskolán kívüli tevékenységeit. Ha ez a rendszeres tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, az iskolavezetés, illetve az osztályfőnök javasolhatja annak szüneteltetését.

 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

1.   Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

·        az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,

·        az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

·        a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

·        az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

 1. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
 2. A könyvtárhasználat szabályai iskolánkban:
 • Az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden tanulója.
 • A könyvtár szolgáltatásait minden tanuló ingyen veheti igénybe.
 • A tanuló a nyitvatartási időben egyénileg vagy nevelőjük irányításával, vezetésével bővíthetik ismereteiket, szélesíthetik műveltségüket.
 • A könyvtár tagjaként a kézi könyvek kivételével ki lehet kölcsönözni a könyveket.
 • Egy alkalommal 4 db könyv vihető haza.
 • Amennyiben a tanulónak a kölcsönzési idő meghosszabbítására van szüksége, úgy azt jeleznie kell a könyvtárban.
 • A tanítási év végén (legkésőbb a tanév vége előtt 1 héttel), illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. Ez a tartós tankönyvek visszaadására is vonatkozik.
 • A könyvek tisztaságáért, állapotáért minden tanuló felelőséggel tartozik. Az elhagyott, megrongált könyveket pótolni kell.
 • A tanulók ügyeljenek a könyvtár berendezési tárgyainak tisztaságára.
 • A könyvtár a kiírt időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.
 • Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
 • A tankönyvrendelést az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát (17/2014. (III.12.) EMMI rendelet).

4.    Számítástechnikai teremrend:

 • A gépteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
 • A teremben enni és inni tilos!
 • A kábelekhez nyúlni tilos és balesetveszélyes!
 • Gépet bekapcsolni, kikapcsolni, újraindítani csak engedéllyel lehet!
 • Csak azt a programot lehet használni, amit a tanár enged!
 • Tilos:
  - a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
  - mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani.
 • Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

     5.  Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:

·        osztályonként egy vagy kettő hetes,

·        folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek,

·        tantárgyi felelősök.

6.   A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A hetesek feladatai:

·        biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés), a tiszta, kulturált környezetet;

·        a szünetben a tanulókat az udvarra, folyósóra kiküldik;

·        az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,

·        az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,

·        ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot,

·        az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.

7.   A nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – óraközi szünetekben az udvaron és az épület folyosóin tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnökük osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.

8.   Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

 

A tanulók mulasztásának igazolása

 

1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, a tanórán kívüli foglalkozásokról, valamint kötelező iskolai rendezvényekről igazolni kell.

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartam esetén – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat engedélyt.

3. A szülő köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. A hiányzások miatti tanulmányi lemaradást a tanulónak önállóan pótolnia kell.

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül

·        három napig terjedő mulasztás esetén szülői,

·        három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását, melyet az osztályfőnöknek kell bemutatni.

 

    5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

   6. Az 1. óra igazolatlan mulasztás után az igazgató értesítést küld a szülőnek, 10 tanítási órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén pedig hivatalos feljelentést tesz a tankötelezettség be nem tartása miatt a szülő ellen a körjegyzőnél.

   7. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.

  8. Ha a tanuló hiányzás vagy egyéb ok miatt nem tud készülni a tanórára, azt a tanóra megkezdésekor jelentse a szaktanárnak. Tartós hiányzás esetén 1 hét áll rendelkezésre a tananyag bepótlására.

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 

1.   Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

 

·        Napközi otthon

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-nyolcadik évfolyamon napközi otthon működik.

 

·        Diákétkeztetés

A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola menzát biztosít. Az étkezési térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. A térítési díjat előre, legkésőbb tárgyhónap 15-ig kell befizetni az élelmezésvezetőnek. Az étkezés lemondását az élelmezésvezetőnek kell bejelenteni, mely a bejelentést követő napon lép életbe. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre, az ebéd a beteg gyermek részére igény esetén éthordóban elvihető.

 

·        Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

·        Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportköri foglalkozásokon előzetes egyeztetés alapján vesznek részt a tanulók, mely elősegíti a különféle sportágakban az iskolák közötti és sportegyesületi versenyekre történő felkészülést.

 

 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG